Alkohol Fokus Gruppe

Alkohol Fokus Gruppe:

 

 

 

Formål

Denne fokusgruppe er arrangeret for at:

Give flere fagpersoner adgang til ny viden og ny forksning omkring alkolhol misbrug og behangling.

Tilpasse ny modeller for behandling til den eksisterende virkelighed hos misbrugere og behandlere.

Udvikle  og implementere behandlings metoder og behandlings moduler til den enkelte institution.

 

 

 

Den faglige bagrund for arbejdet i AFG:

 

Paradigmeskift i Misbrugsbehandlingen

Den neuropsykologiske forståelse af alkoholisme er i disse år under forandring: Fra at være mest fokuseret på hjernens belønningssystemer er der nu en voksende forståelse for den rolle som executiv funktion spiller: Selvkontrol, impulsivitet og hæmning af stoftrang ses i stigende grad som afgørende for graden af misbrug og afhængighed. Der ses en forrykket balance mellem kort- og langsigtet adfærd, en balance som er afgørende for håndteringen af misbrugsstoffer. Der ses en forskubning mod større aktivitet i amygdala og andre strukturer, der udtrykker instinktive reaktioner. Denne foskubbede balance ses som et centralt træk ved misbrug og et mål for behandlingsindsatsen. Denne model for stofafhængighed er stadig under udvikling, men har allerede ført til ændrede anbefalinger for behandling og forebyggelse af alkholisme.

 

Fokus gruppe for implementering

Vi vil hermed invitere relevante parter til at deltage i en fokus gruppe, der stiller skarpt på konsekvenser af de nye forståelser og de udfordringer i behandleres hverdag set i lyset af de nye modeller. Første indlæg vil opridse den neuropsykologiske kerne i den ny forståelse og se på en række målsætniner i behandling ud fra denne. Vi håber at alle kan bidrage med praktiske overvejelser i en diskusion af forskning og praksis.

 

Bio-psyko-social model

Den bio-psyko-social model med “lagdelt” forståelse af dynamik for misbrug og for behandlings-indsats er udgangspunktet for moderne behandling, men har hidtil manglet væsentlige detaljer. Efterhånden som ny viden bliver tilgængelig vil der være  muligheder for at udbygge og tilpasse behandling oplæg.
Nyt neuropsykologisk paradigme for misbrug, som tager udgangspunkt i balance mellem præfrontal kortex (PFC) og Limbisk hjerne. Dette skift sker som konsekvens af ny forståelse af misbrugs etiologi:

Der tegner sig en ny etiologisk forståelse af misbrug, hvor selvkontrol og selvkontrol ressourcer ses som afgørende for udvikling af misbrug og afhængighed.

Den ny opfattelse omfatter en bred tværfaglig gruppe af interventionsmuligheder, der påvirker samme system af “forbundne kar” og tilsammen afgør balancen mellem PCF og Limbiske impulser.

 

 

 

Info møder vil blive afholdt i løbet af første halvdel af 2017:

 

  1. Præsentation af skitse for den ny neuropsykologiske forståelse af misbrug og misbrugsbehandling.
  2. Præsentation af mere specifikke behandlins oplæg: Naltrexone som psykologisk virkemidel.
  3. Præsentation af mere specifikke behandlins oplæg: Brug af pixie strategier / implementation intentions.
  4. Fysiologiske virkemidler: Søvn, glykose og konditions træning.
  5. Psykologiske virkemidler: Håndtering af konflikter og agression.

 

Der vil være en vekselvirkning mellem præsentation og diskusion af deltageres rammer, erfaringer og omstændigheder. Det er intentionen at arbejdet leder frem mod praktisk brugbare løsninger og metoder.

 

Tilmelding:

Brug vores tilmeldins formular