fbpx

Bipolar lidelse og komorbide lidelser


Selv om bipolar lidelse i sig selv kan være svært invaliderende, så viser det sig at de fleste patienter med denne diagnose desuden har en række komorbide lidelser. Disse komorbiditeter kan gøre livet ekstra vanskeligt for patienterne, men de kan desuden gøre det vanskelig at blive diagnosticeret korrekt eller at blive behandlet effektivt.


95 % af alle patienter med bipolar lidelse opfylder således også kriterier for 3 komorbide lidelser – typisk livslange psykiatriske lidelser. 

Bipolar lidelse og komorbide lidelser

Angst

Angst kan ses som en integreret del af bipolar lidelse, men ses også som en samtidig komorbid lidelse eller som et symptom, der optræder sammen med sub-kliniske bipolare symptomer. Bipolare patienter er altså mere udsatte for en række angstlidelser end andre, inklusive generaliseret angst, simpel fobi, social fobi, OCD, PTSD og panikangst. Ud af disse ser panikangst ud til at udgøre den største komorbide risiko for patienter med bipolar lidelse. 
Desuden har panikangst en tendens til at være nedarvet sammen med bipolar lidelse i familier, med denne sårbarhed. 

Misbrug

Der er to hovedtyper af bipolar lidelse: 

“Ved bipolar lidelse type I har man mindst en gang i livet haft en manisk episode. Flertallet af disse personer vil have flere og længere perioder med depression end med mani gennem livet.” (Sundhed.dk)

Men hvad de færreste ved, er at bipolar lidelse ikke nødvendigvis omfatter maniske episoder:

Ved bipolar lidelse type II har personen depressioner og hypomanier, men ingen maniske episoder. Det er depressionerne, som medfører nedsat funktion. Hvis vedkommende får en manisk episode, ændres diagnosen til bipolar type I lidelse.” (sundhed.dk)

Komorbid misbrug blev fundet i 61% af en gruppe patienter med bipolar lidelse type 1, og i 48% af bipolar lidelse type 2. 

Der er typisk tale om misbrug af alkohol og i sjældnere tilfælde misbrug af stoffer. Misbrug af alkohol eller stoffer giver i kombination med angst både en øget risiko for selvmord og en væsentligt komplicering af behandlingsindsatsen. 

Alkohol- og stofmisbrug (SUD) udgør sammen med angst de mest forekommende komorbide diagnoser ved bipolar lidelse. Der ses desuden en  øget risiko for selvmord, når bipolar depression er kombineret med angst og misbrug. Generelt giver komorbid angst en virkning i retning af forøgelse eller intensivering af alle slags bipolare symptomer eller andre komorbide tilstande. Lidelsens prognose og effekten af behandling er også påvirket af disse komorbide tilstande. 

Man har også fundet at livstids-risikoen for alkohol-misbrug eller alkohol-afhængighed var 49% for bipolare mænd og 29% for bipolare kvinder. Kvinder ser ud til at have en øget risiko for alkoholisme, set i forhold til kvinder i den øvrige befolkning. 

Mens alkholism hos bipolare mænd synes at være udtryk for en genetisk sårbarhed, så ser det hos kvinder mere ud til at være en miljø-betinget adfærd, der specielt ses i forbindelse med klinisk depression. Og depressive symptomer er desuden oftere forekommende hos kvinder med en komorbid misbrugsdiagnose. 

Misbrug og behandling for bipolar lidelse

Både sygeforløb og behandlingsresultater er kraftigt påvirket af en komorbid misbrugs-lidelse. Dels kan misbruget vise sig inden, at der er klare symptomer på bipolar lidelse, og kan derved vanskeligøre en korrekt diagnose i en periode. Misbrug kan også bidrage til humør-svingninger, cykliske stemnings udsving, suicidalitet og andre behandlingsmæssige komplikationer. Dette påvirker behandlings forløb, behandlingsresultater, tilbagefaldsrater, recovery chancer og varigheden af sygdomsforløb, af indlæggelser og effekten af medicinering. 

Komorbid ADHD vs. Diagnostisk overlap

Bipolar lidelse hos unge har et forløb og et udtryk, der har store overlap med ADHD og inkluderer irritabilitet, impulsivitet, distreherbarhed, over- eller hyperaktivitet, løbsk tale og emotionel dysregulering. Dette overlap kræver en præcisering af de komorbide tilstande relativt til hovediagnose. Men manglende diagnostiske redskaber har hidtil hindret opnåelsen af en tilstrækkelig klar distinktion mellem bipolar lidelse og adfærdsforstyrrelser som ODD (oppositional defiant disorder). F.eks. ses irritabilitet ved en række forskellige af disse diagnoser og udgør ikke et brugbart kriterie for en skelnen mellem de forskellige diagnoser. 

Oprindeligt anså man 4 forskellige tolkninger af de givne symptomer som mulige forklaringer:

  • Bipolare symptomer fører til overdiagnosticering af ADHD i ungdomen
  • ADHD er en tidlig eller svagere manifestation  af bipolar lidelse
  • ADHD, der behandles med stimulerende midler er en udløsende faktor for bipolar lidelse.
  • ADHD og bipolar lidelse deler en underliggende biologisk mekanisme, f.eks. delt genetisk sårbarhed eller en delt neuropsykologisk sårbarhed. 

I lyset af de senere års udvikling af data fra kohort studier som Dunedin undersøgelsen, må det antages at den sidste mulighed efterhånden udgør den mest sikre tolkning.  Se f.eks.: Komorbide diagnoser skyldes genetisk sårbarhed for psykiske lidelser.

Komorbid personlighedsforstyrrelse og bipolar lidelse

I lighed med de tidligere nævnte komorbide tilstsand, så udgør en personlighedsforstyrrelse en kraftigt komplicerende faktor for diagnostike tolkninger og behandlingsmæssige vurderinger. Og som ved andre former for komorbiditet, så vil markante udtryk for personlighedsforstyrrelser udgøre en negativ indflydelse på behandlingsresultater for patienter med bipolar lidelse. Desuden øger en personlighedsforstyrrelse symptombelastningen for disse patiener, selv når de har relativt gode perioder. 

Mange træk ved en personlighedsforstyrrelse kan have overlap med symptomer på bipolar lidelse og derfor vanskeliggøre en korrekt diagnose af personlighedsforstyrrelsen indtil at den bipolare lidelse er velbehandlet. 

Somatisk komorbiditet

Komorbide neurologiske forstyrrelser omfatter migræne, der ses i øget antal blandt bipolare patienter, specielt ved type 2.

Hjertekarsygdom, diabetes 2 og endokrine forstyrrelser ser ud til at være mere hyppigt forekommende hos patienter med bipolar lidelse. Ifølge en svensk befolknings-undersøgelse så ser dødeligheden for hjertekarsygdomme  ud til at være næste dobbelt så stor for bipolare patiener, som for den resterende befolkning. En række hypoteser har antaget at henholdvis rygning, kost, ringe motion, insulin resistens, inflammation, og forhøjet cortisol niveau udgør medierende faktorer for denne komorbiditet. 

Selv om det er kendt at bipolar lidelse er en kompleks sygdom, så findes der kun få retningslinier for behandling af de komorbide lidelser, som ofte ses. Dette kan til dels skyldes manglende afdækning af grundlæggende årsagsforhold. Men det er omvendt meget dyrt i form af liv tabt til kronisk sygdom, forhøjede rater af selvmord, juridiske og sociale vanskeligheder og gentagne indlæggelser. 

Det er derfor tiltrængt at der opnås en afklaring af vores forståelse af bipolar lidelse i sig selv og de forskellige former for komorbid lidelse. Dette er nødvendigt for nye og mere effektive metoder til sekundær prævention og langsigtet behandling. 

 

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

https://youtu.be/6TCG4yANgOw

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Doron Sagman & Mauricio Tohen (2009): Comorbidity in Bipolar Disorder

 

Sundhed.dk: Hvad er mani og bipolar lidelse