Eksekutive funktioner og [strategi]

Tl;dr:

Eksekutive funktioner: Gennem viden om hjernens processer bliver regulering og transformationer mulige, der ellers var umulige. Brugen af strategier er en nødvendig og tilstrækkelig forudsætning for at opnå en effektiv egen-regulering.    

Psykologiske processers flow og transformationer

 De forskellige psykologiske funktioner påvirker løbende hinanden på måder, der er forholdsvis let at forstå og som normalt fører til de forventede resultater. Når vi ser noget vigtigt i vores omgivelser eller får en besked, så tolker vi betydningen og reagerer i forhold til denne betydning. Meget af dette er drevet af naturlige instinkter og tendenser. Vi kan lade denne process køre forholdsvis tilfældigt og spontant. Men vi kan også bruge vores forståelse af os selv og omgivelserne til at forme processen, sådan at den i højere grad fremmer vores interesser og målsætninger: Ved at bruge vores selvindsigt og vores viden om processer i hjernen, kan vi i høj grad øge visse resultater og reducere andre resultater.

Det er denne regulerende indflydelse, som er formålet med de eksekutive funktioner: Vi bruger præfrontal kortex og de eksekutive funktioner til at påvirke de ellers automatiske processer, som former vores reaktioner og vores adfærd. 

Nøglen til at gøre dette effektivt er en god forståelse af de spontane naturlige processer, sådan at man er i stand til at gøre brug af deres naturlige forløb i stedet for at forsøge at presse resultater igennem, som aldrig ville opstå naturligt. Ved at benytte naturlige tendenser opnår man ikke bare resultater hurtigere, lettere eller “billigere”, men man sikrer også at man ikke skaber en masse indre spændinger og modsætninger. 

En måde at forstå dette på er tænke i “flow” eller “wu wei”. Flow er ideen om at flyde med strømmen, at bruge strøm og vind til at komme hurtigere og mere sikkert fra en havn til den næste. Det er grundlæggende idéen om at bruge sin viden om forhold i omgivelserne til at fremme sine personlige formål eller aktiviteter. Den kaptajn, som kender strømforhold, kan hurtigere og lettere gennemsejle et farligt farvand. Den sejler, der kender til de fremherskende vinde, ved hvornår og hvordan han skal sætte sejl for at nå sikkert i havn. 

[Eksekutive Funktioner]  og strategi

I psykologien er flow betegnelser for den slags processer, der forløber intuitivt, uhindret, naturligt og uanstrengt. Typisk processer, der har naturlige, instinktive eller vanebaserede elementer, der forløber uden mental anstrengelse. Effektiv brug af eksekutive funktioner er baseret på, at man er god til at finde, udvikle og bruge den slags processer, når de vigtigste opgaver skal løses. Wu wei er betegnelsen i den gamle kinesiske tradition for at flyde med strømmen. Og altså at benytte kræfter i omgivelserne til at opnå resultater, som eller ville kræve, at man selv gjorde en stor indsats.

Wu wei (egentlig wei wu wei) betød oprindeligt noget i retning af “handling uden handling”. Og er igen altså en betegnelse for de aktiviteter, som har naturlige strømninger som en integreret del af forløbet. Der er også elementer af denne tankegang i jujitsu og andre asiatiske former for kampsport. Synspunktet er at, hvis man har gjort ting rigtigt og tilstrækkeligt effektivt, så bør man ikke være træt bagefter. Man handler effektivt. Og især finder man effektive årsager: Det danske begreb om effektivitet blander årsager og virkninger sammen, sådan at man fint kan være effektiv, alene ved at man opnår de ønskede resultater.

På engelsk skelner man mellem efficiency, der er fokuseret på årsager og effectivity, der ser på virkningerne. En rambuk er virknings-effektiv (effectivity) , mens en nøgle er årsags-effektiv (efficiency). Wu wei handler om den form for effektivitet, der finder de bedste årsager og derved minimerer energiforbrug og bivirkninger. 

Både flow og wu wei er baseret på de fordele, der opstår, når man regulerer ydre kræfter og anvender dem som årsager i stedet for at introducere sine egne kræfter. Og pointen er igen, at man hurtigt bliver udmattet, hvis man “skubber bilen” i stedet for at indtage førersædet og benytte de energikilder, der er til rådighed i omgivelserne. Der er mange gode eksempler på strategier, der er baseret på udnyttelse af kræfter i omgivelserne. Kojiis håndtering af konflikten med klosterets abbed er et strålende eksempel på, hvor effektivt det kan gøres.     

Fordelen ved at være indadvendt 

Man kan synes at det er vanskeligt at få øje på fordele ved at være introvert og indadvendt. Men det er sandsynligvis en fordel at være introvert, hvis opgaven er at få mest muligt ud af vores egne anlæg og tendenser. En god forståelse for de kræfter, der former vores naturlige reaktioner og vanemæssige adfærd vil være et godt grundlag for at rette disse til, så de bedst muligt tjener vores langsigtede målsætninger.

For vores egen-regulering og for brugen af eksekutive funktioner er det de naturlige instinkter og vores vaner, der udgør de “ydre” kræfter, og vores koncentrerede opmærksomhed udgør vores indsats eller arbejde: Vores opmærksomhedsregulering er krævende og trættende, mens vaner og automatisk instinktiv adfærd forløber uden forbrug af “overskud”. Så hvis man kan bruge sin opmærksomhedsregulering til at aktivere sine egene instinktive tendenser, så kan man spare på sin energi og sit overskud. 

Selvmotivering med billeder af ønskede resultater er et godt eksempel. Dette er nok det mest udbredte eksempel på at vi bruger wu wie. Faktisk er det så almindeligt og dagligdags, at vi sjældent gør os klart, hvad det er vi gør: Når vi skal motivere os selv, så vil vi typisk og helt automatisk fokusere på det forventede resultatet af vores indsats. Metoden er så meget en kliché og næsten lig vores almindelige begreb om selv-motivering, at det kan være svært at fastholde, at vi faktisk ikke direkte motiverer os selv. Det vi i stedet gør, er at vi retter vores opmærksomhed mod billeder (af vores belønnende resultat), der mens de fylder opmærksomhedsfeltet påvirker, ændrer eller øger vores motivation.

Man kan egentlig ikke motivere sig selv, man er faktisk kun i stand til at fremkalde motivation på denne indirekte måde. Dette er vigtigt at lægge mærke til, fordi vi faktisk er afskåret fra påvirke næsten alle naturlige processer i hjernen.  Den eneste process som vi stort set altid kan styre er vores opmærsomhed.

Derfor er de fleste reguleringsmetoder baseret på brug af reguleret opmærksomhed og den effekt opmærksomhed rettet mod bestemte emner, ting eller forhold har på vores tilstand. Derfor er er selvindsigt og erkendelse af vores iboende tendenser nøglen til at benytte de naturlige kræfter for vores valgte formål. Det er detaljeret viden om vores automatiske og instinktive reaktioner, der giver os mulighed for at gennemføre effektiv regulering af vores tilstand eller aktivitet.  

Den indirekte metode, flow eller wu wei kræver altid viden om de kræfter man forsøger at benytte for sine egne formål. Så ulempen ved wu wei strategier er, at de normalt forudsætter en detaljeret viden om fysiske forhold, strukturer og potentialer. En viden som man ofte ikke har og ikke kan skaffe sig så hurtigt, som der kræves. Af samme grund er den normale fremgangsmåde langt mindre elegant end de gode eksempler på wu wei, man kan finde i fiktion og historiske fortællinger. 

Denne begrænsning gælder dog mest når man er fokuseret på eksterne forhold og målsætninger. De samme begrænsninger findes ikke, når man fokuserer på håndtering af indre tilstande, altså på sindets og hjernens konfiguration og tilstand. Vi kan over tid danne os et komplet og detaljeret indblik i de kræfter og mønstre der driver vores automatiske adfærd: Analysere vores adfærd i forhold til deres effekt og i forhold til de udløsende stimuli, der fremkalder adfærden. 

Derfor er der ikke de samme begrænsninger ved wu wei strategier, når de benyttes som element i egen-regulering. Faktisk er wu wei strategier specielt velegnede i denne kontekst. Selv om man med fordel kan brug wu wei strategier til praktiske formål, så er det i subjektive udfordringer, at de har deres primære styrke. Dette er fordi det er lettere over tid at opnå et komplet kendskab til de kræfter, man kan bringe til udfoldelse. I den ydre objektive verden er vores viden ofte begrænset af afstand og andre hindringer for tilstrækkelig synlighed. Det er derfor ekstremt sjældent at vi har tilstrækkelig viden om forhold og kræfter, til at vi kan udvikle nye effektive strategier baseret på vores forståelse. 

Så der er tre grunde til at wu wei strategier er afgørende for egen regulering og eksekutive funktioner:

1. Det er over tid muligt at opnå en mere komplet viden om os selv og de kræfter, der virker i os. Dette gør wu wei strategier langt mere anvendelige.
2. Det er stort set umuligt at påvirke sit sind direkte. Den naturlig måde at påvirke sin sindstilstand er ved at flytte sin opmærksomhed. Det eneste virkelige alternativ til opmærksomhedsregulering er brugen af psykotrope stoffer som alkohol eller stimulanser.
3. Den eneste virkelige hindring for effektiv brug af egen-regulering er, at vi har et begrænset overskud og en begrænset energi til rådig for at gøre dette. Økonomi med disse ressourcer er derfor afgørende. Derfor er brugen af wu wei strategier både mulig, nødvendig og tilstrækkelig forudsætning for at opnå en effektiv og tilstrækkelig egen-regulering.     

Et øget fokus på eksekutive funktioner giver positive effekter for eksekutive funktioner, selvkontrol og opmærksomhedskontrol.
Familepleje viser sig at være et positivt element for børn der udviser skader på eksekutiver funktioner efter omsorgssvigt.
En ny undersøgelse viser, at svagheder i eksekutive funtioner hos børn indikerer senere agressiv adfærd.
Arbejdshukommelsen er den fleksible arbejdsplads, hvor du kan kombinere forskellige emner eller elementer. Det er i arbejdshukommelsen, at du bearbejder dine indtryk og omsætter dem i nye forståelser og udformer elementer af ny planer.
Eksekutive funktioner: Gennem viden om hjernens processer bliver regulering og transformationer mulige, der ellers var umulige. Brugen af strategier er en nødvendig og tilstrækkelig forudsætning for at opnå en effektiv egen-regulering.    
Eksekutive funktioner er hjernens overordnede og styrende funktioner, som regulerer og justerer andre funktioners aktivitet. Men kernen i de eksekutive funktioner er eksekvering af planer.
Eksekutive funktioner udøves fra præfrontal kortex, anvender den visuel-spatielle skitseblok, og producerer nye vaner ved at styre opmærksomheden fra den ene idé til den næste.  
Eksekutive funktioner er den neuropsykologiske betegnelse for vores styring af vores tanker, reaktioner, adfærd og psykologiske processer. I gamle dage kaldte man det samme for vilje eller viljestyrke.
Træning af eksekutive funktioner er en mulighed, man er blevet mere og mere opmærksom på de seneste år. Denne mulighed er vokset ud af en ny forståelse og en ny model for selvkontrol og for hjernens eksekutive funktioner. En forståelse, der er meget fokuseret på de ressourcer, der er nødvendige for driften af eksekutive funktioner og selvkontrol.    
Hjernens funktioner - opmærksomhedsregulering Vi kan regulere vores opmærksomhed i en periode, men før eller siden svigter vores regulering og vores opmærksomhed falder da tilbage i vores indgroede vanemæssige mønstre.
Eksekutive funktioner og arbejdshukommelse: Opmærksomheds regulering bruges bla.a. til at placere billeder, fakta eller situationer i vores arbejdshukommelse. Denne process kræver tilførsel af energi i form af glukose.  Derfor er der er tæt sammenhæng mellem glukose omsætning, eksekutive funktioner og arbejdshukommelse.
Manglende opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet er de vigtigtste kernesymptomer for børn med ADHD.
I årtier forstod man ADHD som en adfærdsforstyrrelse, noget man ofte omtalte som \"hyperaktivitet\".
ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Det vil sige at, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer.
Alle borderline klienter har et liv fuld af svære problemer. Men præcis hvorfor er det sådan? Hvad er forbindelsen mellem denne diagnose og en stærk tendens til af virke som en magnet for vanskelige problemer?
previous arrow
next arrow
Slider

Kilder:

Benjamin Hoff: “Peter Plys og hans Tao”

https://youtu.be/NPBCbTZWnq0

MediaCreeper