Hjernens funktioner, amygdala og borderline

Hjernens funktioner, amygdala og borderline

Bestemte af hjernens funktioner er vigtige i relation til borderline symptomer og de ekstreme negative oplevelser, der er en del af symptombilledet. En af de dele af hjernen, der spiller en afgørende rolle for negative emotionelle reaktioner og tilstande er amygdala. Amygdala er faktisk to mandelformede kerner, der er placeret i venstre og højre side af hjernens temporal lapper. Der ses ofte unormal aktivitet i amygdala hos patienter, der oplever forstyrrelser af stemningsleje eller følelsesreaktioner. Amygdalas funktion har at gøre med hurtig opfattelse af risiko i omgivelserne. En overaktiv amygdala-funktion kan give en tendens til at se verden mere negativt.

Hjernens funktioner

En undersøgelse af hjernens funktioner har søgt at gøre det mere klart hvilken rolle unormal aktivitet i amygdala spiller for de borderline symptomer, som ellers kan være vanskelige at forstå eller forklare. Disse funktioner har specielt at gøre med emotionel dysregulering, som er et kerneproblem for individer med borderline personlighedsforstyrrelse.

Hjernens funktioner, amygdala og borderline

Negative tolkninger – ofte bekymrede eller angstfyldte tolkninger – afgør hvordan, vi læser verden. Vores aflæsning af andres udtryk og adfærd afhænger af, hvor meget amygdala er aktiveret: Jo mere aktiv, jo mere negative, bekymrede og angstfyldte vil vores tolkninger og oplevelser være.

Emotionel dysregulering er resultatet af en kombination af emotionel sårbarhed og en manglende evne til at regulere sine følelses-reaktioner. Emotionel sårbarhed er udtryk for en kombination af en stærk sensitivitet over for emotionelle stimuli (lav tærsker for reaktioner), der har stærk effekt (høj amplitude), og som er længe om at klinge ud (lang varighed).

Ifølge Linehan (1995) er de fleste af patienternes problemer enten den direkte eller indirekte konsekvens af emotionel dysregulering eller af forsøg på at regulere emotionelle reaktioner. Ud fra dette perspektiv kan mange af de selvdestruktive, impulsive eller selvskadende handlinger, der ses som borderline symptomer forstås som resultater af emotionel dysregulering.

Amygdala

Spørgmålet for undersøgelsen var, hvilken rolle afvigelser i hjernens funktioner spiller for emotionel dysregulering. Der blev specielt fokuseret på afvigelser i amygdalas funktion. Amygdalas funktion blev undersøgt ved at analysere fMRI data for en række patienter og kontrolgruppe deltagere, der blev vist billeder af ansigtsudtryk. Det viste sig at borderline patienter udviste en øget grad af aktivering af både højre og venstre amygdala, når der blev vist dem et billede af emotionelle ansigtsudtryk. Som vist på grafen i fig. 1 er der øget reaktion i begge sider, men de mest ekstreme reaktioner er i venstre amygdala, der er mest aktiv ved oplevelser af negative følelser som frygt og sorg.

Hjernens funktioner ændres ved borderline: Aktivering af amygdala ved fremvisning af billeder af ansigtsudtryk.
Hjernens funktioner ændres ved borderline: Aktivering af amygdala ved fremvisning af billeder af ansigtsudtryk.

Ændringer af hjernens funktioner ved borderline: Målinger af reaktioner i højre og venstre amygdala ved fremvisning af en række billeder af ansigtsudtryk. Der ses en stærkere reaktion hos borderline patienter (sorte søjler) ved sammenligning med kontrolgruppe deltagere. Reaktionerne i venstre amygdala er de mest ekstrme. Venstre amygdala er mest aktiv ved negative reaktioner som frygt og sorg.

Borderline patienterne var i stand til at tolke alle ansigtsudtryk korrekt bortset fra de neutrale udtryk, som de havde en tendens til at tolke som udtryk for negative følelser.


En af amygdalas funktioner er at øge opmærksomheden i tilfælde af potentiel fare og dermed facilitere en individuel response. Så det er ikke overraskende, hvis en overaktiv amygdala viser sig ved, at neutrale stimuli bliver tolket mere negativt end, ved en mere normal amygdala aktivering.

Denne forksning tyder altså på at en overaktiveret amygdala kan medvirke til at der produceres flere og mere negative tolkninger af omgivelserne. Specieltsociale signagler kan gives en mere negativ farvning og medvirke til en hverdag præget af oplevelsre af angst, undgåelse, kritik og selvkritik.

Amygdala og selvkritik

Specielt selvkritik er interessant i denne sammenhæng fordi det er et kendt træk ved de fleste borderline patienter, at de har ekstremt let til selvkritik. Og i modsætning til kritik fra andre er selvkritik alene baseret på “perception” af andres vurderinger, dvs. ens egne gæt i forhold til egen indsats og andres vurderinger. Så hvis en overaktiv amygdala resulterer i en subjektiv farvning af vurderinger, så burde selvkritik være et af de første og største tegn på, at dette er tilfældet.

Det er vigtigt at huske at amygdala er en del af en kompleks struktur i hjernen, der samlet afgør, hvordan der reageres på hænderlser i omgivelserne. Udfordringen er at beskrive dette samlede system og afgøre, hvordan funktionelle skader i forskellige komponenter af dette system skaber dysregulering i det samlede system og dermed fører til emotionel dysregulering. Resultatet af denne undesøgelse tyder på at amygdala udgør et afgørende led mellem dette system og emotionelt ladede stimuli i omgivelserne.

Relaterede artikler om borderline:

Borderline sårbarhed 

Borderline symptomer

Borderline impulsiv

Borderline børn

Borderline pårørende

Borderline test med PAI-BOR

Er borderline arveligt?

Borderline diagnose

Borderline behandling

Borderline og kærlighed

Impulsiv adfærd 

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.