Bipolar lidelse og komorbide lidelser


Selv om bipolar lidelse i sig selv kan v√¶re sv√¶rt invaliderende, s√• viser det sig at de fleste patienter med denne diagnose desuden har en r√¶kke komorbide lidelser. Disse komorbiditeter kan g√łre livet ekstra vanskeligt for patienterne, men de kan desuden g√łre det vanskelig at blive diagnosticeret korrekt eller at blive behandlet effektivt.


95 % af alle patienter med bipolar lidelse opfylder s√•ledes ogs√• kriterier for 3 komorbide lidelser – typisk livslange psykiatriske lidelser. 

Bipolar lidelse og komorbide lidelser

Angst

Angst kan ses som en integreret del af bipolar lidelse, men ses ogs√• som en samtidig komorbid lidelse eller som et symptom, der optr√¶der sammen med sub-kliniske bipolare symptomer. Bipolare patienter er alts√• mere udsatte for en r√¶kke angstlidelser end andre, inklusive generaliseret angst, simpel fobi, social fobi, OCD, PTSD og panikangst. Ud af disse ser panikangst ud til at udg√łre den st√łrste komorbide risiko for patienter med bipolar lidelse. 
Desuden har panikangst en tendens til at v√¶re nedarvet sammen med bipolar lidelse i familier, med denne s√•rbarhed. 

Misbrug

Der er to hovedtyper af bipolar lidelse: 

“Ved bipolar lidelse type I har man mindst en gang i livet haft en manisk episode. Flertallet af disse personer vil have flere og l√¶ngere perioder med depression end med mani gennem livet.” (Sundhed.dk)

Men hvad de f√¶rreste ved, er at bipolar lidelse ikke n√łdvendigvis omfatter maniske episoder:

Ved bipolar lidelse type II har personen depressioner og hypomanier, men ingen maniske episoder. Det er depressionerne, som medf√łrer nedsat funktion. Hvis vedkommende f√•r en manisk episode, √¶ndres diagnosen til bipolar type I lidelse.” (sundhed.dk)

Komorbid misbrug blev fundet i 61% af en gruppe patienter med bipolar lidelse type 1, og i 48% af bipolar lidelse type 2. 

Der er typisk tale om misbrug af alkohol og i sj√¶ldnere tilf√¶lde misbrug af stoffer. Misbrug af alkohol eller stoffer giver i kombination med angst b√•de en √łget risiko for selvmord og en v√¶sentligt komplicering af behandlingsindsatsen. 

Alkohol- og stofmisbrug (SUD) udg√łr sammen med angst de mest forekommende komorbide diagnoser ved bipolar lidelse. Der ses desuden en  √łget risiko for selvmord, n√•r bipolar depression er kombineret med angst og misbrug. Generelt giver komorbid angst en virkning i retning af for√łgelse eller intensivering af alle slags bipolare symptomer eller andre komorbide tilstande. Lidelsens prognose og effekten af behandling er ogs√• p√•virket af disse komorbide tilstande. 

Man har ogs√• fundet at livstids-risikoen for alkohol-misbrug eller alkohol-afh√¶ngighed var 49% for bipolare m√¶nd og 29% for bipolare kvinder. Kvinder ser ud til at have en √łget risiko for alkoholisme, set i forhold til kvinder i den √łvrige befolkning. 

Mens alkholism hos bipolare m√¶nd synes at v√¶re udtryk for en genetisk s√•rbarhed, s√• ser det hos kvinder mere ud til at v√¶re en milj√ł-betinget adf√¶rd, der specielt ses i forbindelse med klinisk depression. Og depressive symptomer er desuden oftere forekommende hos kvinder med en komorbid misbrugsdiagnose. 

Misbrug og behandling for bipolar lidelse

B√•de sygeforl√łb og behandlingsresultater er kraftigt p√•virket af en komorbid misbrugs-lidelse. Dels kan misbruget vise sig inden, at der er klare symptomer p√• bipolar lidelse, og kan derved vanskelig√łre en korrekt diagnose i en periode. Misbrug kan ogs√• bidrage til hum√łr-svingninger, cykliske stemnings udsving, suicidalitet og andre behandlingsm√¶ssige komplikationer. Dette p√•virker behandlings forl√łb, behandlingsresultater, tilbagefaldsrater, recovery chancer og varigheden af sygdomsforl√łb, af indl√¶ggelser og effekten af medicinering. 

Komorbid ADHD vs. Diagnostisk overlap

Bipolar lidelse hos unge har et forl√łb og et udtryk, der har store overlap med ADHD og inkluderer irritabilitet, impulsivitet, distreherbarhed, over- eller hyperaktivitet, l√łbsk tale og emotionel dysregulering. Dette overlap kr√¶ver en pr√¶cisering af de komorbide tilstande relativt til hovediagnose. Men manglende diagnostiske redskaber har hidtil hindret opn√•elsen af en tilstr√¶kkelig klar distinktion mellem bipolar lidelse og adf√¶rdsforstyrrelser som ODD (oppositional defiant disorder). F.eks. ses irritabilitet ved en r√¶kke forskellige af disse diagnoser og udg√łr ikke et brugbart kriterie for en skelnen mellem de forskellige diagnoser. 

Oprindeligt anså man 4 forskellige tolkninger af de givne symptomer som mulige forklaringer:

  • Bipolare symptomer f√łrer til overdiagnosticering af ADHD i ungdomen
  • ADHD er en tidlig eller svagere manifestation  af bipolar lidelse
  • ADHD, der behandles med stimulerende midler er en udl√łsende faktor for bipolar lidelse.
  • ADHD og bipolar lidelse deler en underliggende biologisk mekanisme, f.eks. delt genetisk s√•rbarhed eller en delt neuropsykologisk s√•rbarhed. 

I lyset af de senere √•rs udvikling af data fra kohort studier som Dunedin unders√łgelsen, m√• det antages at den sidste mulighed efterh√•nden udg√łr den mest sikre tolkning.  Se f.eks.: Komorbide diagnoser skyldes genetisk s√•rbarhed for psykiske lidelser.

Komorbid personlighedsforstyrrelse og bipolar lidelse

I lighed med de tidligere n√¶vnte komorbide tilstsand, s√• udg√łr en personlighedsforstyrrelse en kraftigt komplicerende faktor for diagnostike tolkninger og behandlingsm√¶ssige vurderinger. Og som ved andre former for komorbiditet, s√• vil markante udtryk for personlighedsforstyrrelser udg√łre en negativ indflydelse p√• behandlingsresultater for patienter med bipolar lidelse. Desuden √łger en personlighedsforstyrrelse symptombelastningen for disse patiener, selv n√•r de har relativt gode perioder. 

Mange tr√¶k ved en personlighedsforstyrrelse kan have overlap med symptomer p√• bipolar lidelse og derfor vanskeligg√łre en korrekt diagnose af personlighedsforstyrrelsen indtil at den bipolare lidelse er velbehandlet. 

Somatisk komorbiditet

Komorbide neurologiske forstyrrelser omfatter migr√¶ne, der ses i √łget antal blandt bipolare patienter, specielt ved type 2.

Hjertekarsygdom, diabetes 2 og endokrine forstyrrelser ser ud til at v√¶re mere hyppigt forekommende hos patienter med bipolar lidelse. If√łlge en svensk befolknings-unders√łgelse s√• ser d√łdeligheden for hjertekarsygdomme  ud til at v√¶re n√¶ste dobbelt s√• stor for bipolare patiener, som for den resterende befolkning. En r√¶kke hypoteser har antaget at henholdvis rygning, kost, ringe motion, insulin resistens, inflammation, og forh√łjet cortisol niveau udg√łr medierende faktorer for denne komorbiditet. 

Selv om det er kendt at bipolar lidelse er en kompleks sygdom, s√• findes der kun f√• retningslinier for behandling af de komorbide lidelser, som ofte ses. Dette kan til dels skyldes manglende afd√¶kning af grundl√¶ggende √•rsagsforhold. Men det er omvendt meget dyrt i form af liv tabt til kronisk sygdom, forh√łjede rater af selvmord, juridiske og sociale vanskeligheder og gentagne indl√¶ggelser. 

Det er derfor tiltr√¶ngt at der opn√•s en afklaring af vores forst√•else af bipolar lidelse i sig selv og de forskellige former for komorbid lidelse. Dette er n√łdvendigt for nye og mere effektive metoder til sekund√¶r pr√¶vention og langsigtet behandling. 

 

Kilder:

Doron Sagman & Mauricio Tohen (2009): Comorbidity in Bipolar Disorder

 

Sundhed.dk: Hvad er mani og bipolar lidelse