ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, DSM-IV-TR, 2000) er den amerikanske betegnelse for DAMP eller ADD, som nu også bruges i Danmark.
Agorafobi betegner en stærk angst for at forlade sit hjem, bevæge sig ud i det offentlige liv eller at rejse langt.
Anhedoni angiver fraværet af lyst og motivation.
Appraisals udgør et subjektivt produceret lag af mening omkring sansedata, som er medbestemmende for den emotionelle reaktion på oplevelser. 
Arousal er en teknisk betegnelse for agitation eller stimulering, der bruges i neuropsykologien. Arousal dækker både den fysiologiske effekt af f.eks. caffein og den psykologiske effekt af f.eks. vigtige nyheder.
Sprogbrugen omkring borderline diagnosen kan virke en smule forvirrende: Hvad er forskellen mellem en borderline diagnose og 'emotionelt ustabil personlighedforstyrrelse'?
Cannabis er et udbredt psykoaktivt rusmiddel. Det aktive stof i cannabis, THC, giver en psykotrop effekt ved indirekte stimulering til frigivelse af dopamin i hjernen.
Alvorlig depression eller 'klinisk depression' er når en depressiv tilstand har varet i mindst 2 uger med markant nedtrykt stemningsleje, manglende lyst eller interesse og nedsat energi.
Eksekutive funktioner er de metoder, som kan bruges til at gribe ind i og ændre forløbet af reaktioner og processer i hjernen.
Intrusion theory beskriver, hvordan indfald og udbygninger (intrusions & elaborations) udgør en sårbarhed over for tilbagefald til misbrugsadfærd.
Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse er den officielle betegnelse for det, som hidtil er blevet kaldt borderline personlighedsforstyrrelse.
Empati er følelsesmæssig indlevelse i en anden persons følelser.  Denne tekniske betegelse dækker altså nogenlunde, hvad man folkeligt forstår som medfølelse. 
Færdighedstræning er typisk psyko-social færdighedstræning, der er fokuseret på at udvikle mestring, coping eller andre typer håndtering af ens udfordringer. 
Forstærkning eller angiver i adfærdspsykologien enhver ting, der øger sandsynligheden for gentagelsen af en handling. Dansk version af 'reinforcement'. 
Grænsepsykose blev tidligere brugt som betegnelse for det vi nu ville kalde borderline personlighedsforstyrrelse.
Højfrekvente hjertefrekvens-variationer udgør en transdiagnostisk biomarkør for pyskiatrisk lidelse. 
Narcissist betyder lidt forskellige ting i en faglig og en folkelig sammenhæng. Men der er også stort overlap i disse betydninger.
Komorbiditet betyder, at en person opfylder kriterierne for flere diagnoser. I princippet kan det være uafhængige lidelser, men komorbiditeter er ofte interessante, fordi der er fælles årsager til komorbide symptomer.
Det limbiske system var den midderste-del af den 'tre-delte hjerne' i en tidligere forståelse af hjernen. Betegnelsen, det limbiske system er stadig brugt om en samling strukturer, der har særlig betydning for sansning, betydning, emotionel kodning og drift-styret adfærd.
Lystløgner: Dækker over en tendens til at overdrive, fordreje eller direkte lyve for at opnå en større betydning i andres øjne.
Betegnelsen manio depressiv blev tidligere brugt om patienter, der dels var deprimerede men som også oplevede episoder i en manisk tilstand.
Metakognition er kognition eller tankevirksomhed, der er fokuseret på tanker og sindets funktion.
Neuroticisme angiver en øget tendens til at opleve negative følelser som f.eks. angst, bekymring, frygt, frustration, misundelse, jalousi, skyld, depressivt humør og ensomhedsfølelser. 
P-faktor er et mål for sårbarhed over for psykiatrisk sygdom, der angiver hvor sandsynligt det er at man senere vil opleve psykiatrisk lidelse.
Panikangst er præget af en overvældende oplevelse af angst, der overvælder opmærksomheden, reducerer tænkeevne og giver en række fysiologiske bivirkninger, som kort åndedræt, øget sved, hjertebanken, hurtig rablende talestrøm, rystelser, m.m.
Perception er den tekniske betegnelse for sansning og de hjerne-processor, der indgår i produktionen af sanseoplevelser.
Hvor diagnoser som depression og angst angår en akut tilstand, så er personlighedsforstyrrelser angivelser af varige tendenser til at skabe problemer, f.eks. sociale problemer og afvigende adfærd. 
Psykodynamisk, f.eks. psykodynamisk terapi, angiver et tilhørforhold til en tradition, der er inspireret af Freuds psykoanalyse, men som gennem tiden har udviklet andre metoder og forståelser.
Psykoedukation består i at man "uddanner" patienter og pårørende til en mere omfattende og mere detaljeret forståelse af diagnoser, behandling og adfærd.
Rumination, ruminering eller "rugende tænkning" er en passiv kognitiv reaktion på modgang, stress eller lidelser.
Sekundære følelser er følelser, der er fremkaldt af andre følelser. 
Social angst er angst, hvor tankegangen er fokuseret på andre menneskers vurderinger af selvet: “Synes alle at jeg er til grin?”
Stress-sårbarhedsmodellen er en forståelsesramme for psykisk lidelse, der tager udgangspunkt i en skelnen mellem nødvendige og tilstrækkelige årsager til psykisk lidelse.
Dansk version af det adfærdspsykologiske begreb om ‘shaping’, der angiver hvordan vores vaner, adfærd og metoder kan formes på basis af de resultater vi ser af vores handlinger.
De enkelte nerveceller er forbundet ved at hver celle kan påvirke andre celler ved at frigive et transmitterstof eller en transmittersubstans i synapsespalten mellem den afsendende celles akson-terminal og den modtagende celles postsynaptiske terminal i dennes dendrit.
Udslukning angiver i adfærdspsykologien at en adfærd over tid reduceres eller svækkes ved at den gennemføres uden at blive forstærket. F.eks. kan en fobisk angst-reaktion udslukkes ved at man udsætter sig for det frygtede uden at flygte eller undgå.